•  
  •  
Smith & Wesson M&P Viking
9mm Para
Gestippeltes Griffstück, Top Match Abzug
2 Magazine
Ca. 150 Schuss geschossen. Neuwwertiger Zustand. 

Preis 650.-
Glock 43 
9mm Para
Top Match Abzug
10-8 Visierung
5 Magazine inklusive Taran Tactical Magazinböden (+1 / +2)
Bravo Concealment Holster
Ca. 150 Schuss geschossen
Preis: 750.-